91porn域名

91porn域名

共煎汤多半杯,调入定风丹三分,频频灌之。浸至饮食日减,羸弱不起,奄奄一息,病家亦以为不治之证矣。

因细问病情,知系阴虚有热,小便不利。愚诊视之,其脉左手沉濡,右三部皆无。

 按∶此法必周身血肉,冻至冰凝,呼吸全无者,方宜用之。 因其大便犹燥,再用当归、肉苁蓉各四钱,俾煎服。

泄泻半载不愈,羸弱已甚。如此加减服之,一月后遂能起床矣。

因诸药性皆咸寒,久服伤胃,浸至食量减少,身体羸弱。又原方原用神曲,而改用酒曲者,因坊间神曲窨发皆未能如法,多带酸味,转不若造酒曲者,业有专门,曲发磁朱丸方,乃《千金方》中治目光昏耗、神水宽大之圣方也。

再诊其脉,仍似有力,而无和缓之致。愚闻之,知脉象虽危,仍系新证,若久病至此,诚难挽回矣。

Leave a Reply